Kinh tế - Công nghệ


"Made in China 2025" là chính sách thương mại không công bằng?
  • 10:03
  • |
  • 30-06-2018
Made in China 2025 là một chỉ thị chiến lược được Chính phủ Trung Quốc đưa ra vào năm 2015 nhằm cập nhật cơ cấu và mô hình tăng trưởng kinh tế của đất nước trong thập kỷ tới.

Đề xuất