Kinh tế - Công nghệ


30 năm thu hút FDI: Việt Nam cần hướng đi mới trong bối cảnh mới
  • 16:51
  • |
  • 06-10-2018
Việt Nam cần tiếp tục tạo dựng một thể chế kinh tế thị trường hiện đại, phù hợp với những chuẩn mực và thông lệ quốc tế. “Chất” thị trường mạnh hơn, hội nhập sâu rộng hơn.

Đề xuất