Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019
Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

Đề xuất