Văn hóa - Thể thao


Bài toán nan giải của các phương tiện truyền thông xã hội
  • 20:57
  • |
  • 17-07-2019
Sau một thập kỷ rưỡi tồn tại, những lợi thế và bất lợi cho xã hội của các nền tảng truyền thông xã hội - vốn không thể dự đoán được trong những ngày đầu - đang trở nên rõ ràng.

Đề xuất