Chính trị - Xã hội


Bao giờ ngành giáo dục mới có bản đồ đổi mới cho từng cấp học?
  • 08:35
  • |
  • 29-01-2019
Bản đồ đổi mới từng cấp học sẽ giúp lộ trình đổi mới của ngành giáo dục được hình dung rõ hơn, như bản thiết kế tổng thể, từ đó đến thiết kế chi tiết, đến từng người thực hiện...

Đề xuất