Kinh tế - Công nghệ


Các lựa chọn chính sách can thiệp kinh tế của Nam Phi hiện nay
  • 13:47
  • |
  • 27-07-2020
Đại dịch tấn công nền kinh tế Nam Phi vào thời điểm chính phủ nước này đang ở vào thế yếu và khó có thể thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh tài chính nào nhằm hỗ trợ kinh tế phục hồi.

Đề xuất