Kinh tế - Công nghệ


Chiến lược phát triển mới của Nhật Bản cho khu vực Mekong
  • 11:38
  • |
  • 06-10-2018
Nhật Bản đã thay đổi chiến lược của mình để tập trung vào việc cải thiện sự cởi mở và tính minh bạch, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng năng lực và bảo vệ môi trường trong quá trình viện trợ cho các

Đề xuất