Thế giới


Chính sách ngoại giao vắcxin của Trung Quốc ở Đông Nam Á
  • 13:18
  • |
  • 04-03-2021
Nhiều nhà quan sát đã thảo luận về cách Trung Quốc sử dụng viện trợ y tế trong đại dịch COVID-19 làm phương tiện để cải thiện quyền lực mềm, thậm chí là gia tăng kiểm soát địa chính trị ở nước ngoài.

Đề xuất