Thế giới


Địa chính trị tại khu vực Trung Đông ngày càng thực tế hơn?
  • 08:28
  • |
  • 15-02-2021
Nếu một trật tự mới ổn định ở Trung Đông hình thành, các mối liên kết trong khu vực không những phải thể hiện khả năng áp đặt giới hạn với các đối thủ mà còn phải có biện pháp thúc đẩy quyền lực mềm.

Đề xuất