Thế giới


Điều gì dành cho Nhật Bản hậu ''kỷ nguyên Abe Shinzo?''
  • 09:57
  • |
  • 14-09-2020
Ông Abe sẽ duy trì ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn Thủ tướng mới, do đó, sự ra đời của một nội các mới sẽ không phải là một "cú hích," làm thay đổi cơ bản đường lối ngoại giao của ông Abe.

Đề xuất