Thế giới


Đoàn kết: Biện pháp ứng phó khi an ninh của châu Âu bị đe dọa?
  • 21:58
  • |
  • 13-08-2020
Châu Âu cần tới một sự đoàn kết lớn hơn, và nếu cần thiết, phải sử dụng thị trường nội khối như một phương tiện gây áp lực để chống đỡ khi nền an ninh của châu Âu bị đe dọa.

Đề xuất