Kinh tế - Công nghệ


Đoàn thanh tra “không vui” vì doanh nghiệp có quyền khai bổ sung?
  • 18:08
  • |
  • 30-10-2018
Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, các đơn vị hoàn toàn có quyền khai bổ sung, điều chỉnh. Đây là quy định vừa đáng mừng vừa... mất vui.

Đề xuất