Kinh tế - Công nghệ


Doanh nghiệp phải bỏ 'chi phí ngầm' cho các bộ, ngành thế nào?
  • 15:08
  • |
  • 08-01-2019
Hàng trăm doanh nghiệp cho biết có chi trả khoản chi phí ngoài quy định khi thực hiện thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành cụ thể tại các bộ, ngành.

Đề xuất