Thế giới


Động cơ đằng sau cam kết giảm phát thải khí CO2 của Trung Quốc
  • 14:51
  • |
  • 20-04-2021
Các chính sách chiến lược như thay đổi thành phần tiêu thụ năng lượng và xây dựng xã hội năng lượng hydro của Trung Quốc nhằm giảm gánh nặng áp lực an ninh năng lượng.

Đề xuất