Kinh tế - Công nghệ


Giảm cả trăm chi cục thuế, các chức danh lãnh đạo tính thế nào?
  • 09:53
  • |
  • 29-06-2018
Khi sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành chi cục thuế khu vực, sẽ có 3 tiêu chí chính và 4 tiêu chí phụ để lựa chọn chức danh chi cục trưởng.

Đề xuất