Kinh tế - Công nghệ


Hậu Morales, nguồn nhiên liệu then chốt của Bolivia bị đặt dấu hỏi lớn
  • 15:33
  • |
  • 19-11-2019
Việc quốc hữu hóa các nguồn tài nguyên, đi đôi với việc sử dụng nguồn thu từ nó để trợ cấp cho việc phát triển xã hội, đã đóng một vai trò quan trọng.

Đề xuất