Thế giới


Hiệu quả của vắcxin và câu hỏi trước các biến thể COVID-19
  • 10:46
  • |
  • 19-02-2021
Vắcxin AstraZeneca gặp nhiều trở ngại trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất đại trà, xói mòn phần nào những hy vọng về vai trò toàn cầu của loại vắcxin này trong cuộc chiến chống COVID-19.

Đề xuất