Kinh tế - Công nghệ


Hiệu ứng từ đại kế hoạch tu bổ cơ sở hạ tầng của Mỹ
  • 13:10
  • |
  • 10-07-2021
Dự án cơ sở hạ tầng lớn của Mỹ nhằm cải thiện đường sá, cầu cống và hệ thống hạ tầng Internet băng thông rộng, góp phần kích thích thị trường vốn và thị trường hàng hóa trong tương lai.

Đề xuất