Kinh tế - Công nghệ


Hợp tác thương mại thông qua WTO - Nền tảng của kinh tế toàn cầu
  • 16:19
  • |
  • 28-06-2018
Theo Tổng giám đốc WTO liên kết trong hệ thống thương mại toàn cầu đã luôn chứng minh sự hoạt động hiệu quả trong nhiều năm nay, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu.

Đề xuất