Thế giới


Kỷ nguyên mới trong quan hệ New Zealand-Trung Quốc?
  • 15:58
  • |
  • 16-06-2021
Việc quản lý mối quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất hiện nay của New Zealand, có ý nghĩa rất quan trọng, giúp New Zealand đạt được các mục tiêu chiến lược.

Đề xuất