Kinh tế - Công nghệ


Lĩnh vực công nghệ - Con đường riêng hướng tới sự thịnh vượng
  • 16:18
  • |
  • 14-10-2019
Lĩnh vực công nghệ mang đến những cơ hội mới, cũng như các tác động chính sách trên phạm vi rộng lớn. Sự chuyển đổi này đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, thúc đẩy hiệu quả sản xuất, cách mạng xã hội

Đề xuất