Thế giới


Ngoại giao địa phương trong cạnh tranh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
  • 12:54
  • |
  • 21-11-2020
Các động lực mới của ngoại giao địa phương trong khu vực đang xuất hiện, chúng được xây dựng dựa trên các hình thức hoạt động địa phương hiện có.

Đề xuất