Thế giới


Ngoại giao và an ninh môi trường ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
  • 09:44
  • |
  • 31-05-2021
Kinh nghiệm của Pháp tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là minh chứng cho cách thức hợp tác trong lĩnh vực an ninh môi trường và là bài học cho tất cả các quốc gia trên thế giới.

Đề xuất