Kinh tế - Công nghệ


Những khía cạnh mới trong quan hệ thương mại Singapore-EU
  • 15:33
  • |
  • 18-11-2019
Trao đổi thương mại EU-Singapore hiện vượt quá 100 tỷ euro, có thể so sánh với thương mại giữa EU và các nền kinh tế lớn như Autralia và Mexico.

Đề xuất