Thế giới


Những thay đổi trong viện trợ phát triển và cơ hội đối với châu Phi
  • 16:36
  • |
  • 09-09-2020
Nhiều nhà tài trợ truyền thống phương Tây đang đánh giá lại vai trò của viện trợ trong khi tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ lợi ích quốc gia của họ. Những thay đổi này có thể không phải hoàn toàn là xấu.

Đề xuất