Văn hóa - Thể thao


Niềm tin đối với tin tức báo chí: Khôi phục bằng cách nào?
  • 07:23
  • |
  • 17-06-2018
Bằng cách nào chúng ta có thể khôi phục lòng tin vào tin tức? Dưới đây là 9 thông điệp có thể lĩnh hội từ một nghiên cứu được quỹ Knight Foundation hỗ trợ, được đăng tải trên trang Nieman Lab.

Đề xuất