Thế giới


Quyết định của ông Trump đang tạo lợi thế cho Pakistan?
  • 12:25
  • |
  • 06-12-2020
Khi sự can thiệp của Washington giảm tới mức tối thiểu và quân đội Mỹ chỉ còn giữ vai trò bảo vệ con người và tài sản của Mỹ ở nước ngoài, lợi thế của Pakistan cũng sẽ suy giảm.

Đề xuất