Kinh tế - Công nghệ


Thế giới 'G âm 2' chứa đựng những hiểm họa đáng ngại gì?
  • 07:59
  • |
  • 02-08-2019
Chúng ta đang sống trong một thế giới “G âm 2” - trong đó hai thế lực bá quyền, thay vì cùng hợp tác để cung cấp hàng hóa cho toàn cầu, lại đang làm điều ngược lại đe dọa gây hậu quả cho nền kinh tế.

Đề xuất