Chính trị - Xã hội


Thông tư 15: “Ra đòn” mạnh với các bàn khám bệnh quá 65 người?
  • 17:50
  • |
  • 05-07-2018
Trong thời gian tối đa một quý, nếu tại các cơ sở y tế vẫn còn có bàn khám trên 65 lượt/ngày thì cơ quan Bảo hiểm Xã hội không thanh toán tiền khám bệnh từ lượt khám thứ 66 của bàn khám đó.

Đề xuất