Kinh tế - Công nghệ


Vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19
  • 11:47
  • |
  • 09-03-2020
Các doanh nghiệp hoạt động tại Trung Quốc và những quốc gia khác vốn phụ thuộc vào nguồn cung nguyên vật liệu từ Trung Quốc là chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Đề xuất