Chính trị - Xã hội


Y tế cơ sở: Mới vai trò, cũ cả hình thức lẫn nội dung
  • 15:38
  • |
  • 06-10-2018
Có đi xuống tận địa phương, mới thấy buồn cho những “người gác cổng” y tế tại cơ sở, tình trạng “vắng đìu hiu” là khá phổ biến.

Đề xuất