Chính trị - Xã hội


Y tế cơ sở: Vì sao “người gác cổng” chưa làm tròn được nhiệm vụ?
  • 16:23
  • |
  • 06-07-2018
Hiện nay trên toàn quốc có gần 10.000 trạm y tế tuyến xã nhưng phần lớn người dân vẫn trong tình trạng thờ ơ với y tế tuyến cơ sở vì chưa tin tưởng.

Đề xuất