Chính trị - Xã hội


Bệnh viện vượt thu, lạm dụng dịch vụ, đẩy gánh nặng lên người nghèo?
  • 16:55
  • |
  • 18-01-2019
Kết quả kiểm toán cho thấy tại một số bệnh viện còn hiện tượng thu vượt, thu ngoài quy định hoặc lạm dụng dịch vụ y tế kỹ thuật cao, cung ứng thuốc và dịch vụ không cần thiết.

Đề xuất