Kinh tế - Công nghệ


Cắt giảm ưu đãi thương mại, EU có thể khiến Campuchia chùn bước?
  • 06:14
  • |
  • 19-02-2020
Việc rút ưu đãi thuế quan và thay thế bằng thuế quan tiêu chuẩn EU khiến Campuchia tổn thất khoảng 1/5 giá trị hàng xuất khẩu hàng năm vào thị trường EU, tương đương khoảng 1,09 tỷ USD.

Đề xuất