Kinh tế - Công nghệ


COVID-19 có thể làm thay đổi tiến trình lịch sử của loài người
  • 00:10
  • |
  • 03-04-2020
Cũng như các đại dịch trong quá khứ, COVID-19 có thể tạo ra những thay đổi bất ngờ về kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo và văn hóa, và làm thay đổi sâu sắc tiến trình lịch sử của loài người.

Đề xuất