Kinh tế - Công nghệ


Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản: Ngành điều thay đổi chiến lược phát triển
  • 15:00
  • |
  • 18-05-2018
Ngành chế biến, xuất khẩu điều Việt Nam đang thay đổi chiến lược xây dựng và triển khai kế hoạch tập trung nâng cao giá trị toàn ngành, thay cho gia tăng số lượng như trước đây.

Đề xuất