Kinh tế - Công nghệ


Đi muộn và đến sau, đặc khu kinh tế Việt Nam làm gì để vượt trội?
  • 18:30
  • |
  • 19-05-2018
Các khu công nghiệp, khu chế xuất đang dần mất đi tính hấp dẫn, do thiếu các chiến lược công nghiệp tổng thể, quy hoạch manh mún và lệ thuộc vào các điều kiện ưu đãi đã lạc hậu.

Đề xuất