Kinh tế - Công nghệ


Luật Omnibus và cuộc cải cách lớn chưa từng có tại Indonesia
  • 14:25
  • |
  • 19-10-2020
Luật Omnibus hướng tới việc sửa đổi 79 điều luật và loại bỏ hàng nghìn quy định không thân thiện đối với kinh doanh và đầu tư của Indonesia.

Đề xuất