Kinh tế - Công nghệ


Ngân sách Nhà nước: Công khai vẫn khó tránh tình trạng lạm dụng?
  • 20:06
  • |
  • 15-08-2018
Việc công khai ngân sách Nhà nước theo chuyên gia là có nhưng minh bạch thì vẫn ở mức độ nhất định, nhất là khi việc công khai vẫn nặng về những con số chung chung.

Đề xuất