Chính trị - Xã hội


Những nguy cơ lớn mà tin giả gây ảnh hưởng tới đời sống xã hội
  • 10:55
  • |
  • 30-03-2021
Rất khó để phân biệt đâu là tin thật và tin giả, và vì vậy không dễ để hạn chế những thiệt hại mà tin giả gây ra cho các nguồn tin chính thống. Tin giả đã, đang và sẽ làm lu mờ tin chính thống.

Đề xuất