Thế giới


Những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Canada trong năm 2021
  • 10:22
  • |
  • 12-01-2021
2021 là năm phải giải quyết hậu quả của một năm 2020 đầy biến cố, với một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Canada đó là đưa nền kinh tế thoát khỏi suy thoái.

Đề xuất