Thế giới


Sự kiện Đồi Capitol: Sụp đổ từ bên trong của hệ thống chính trị Mỹ?
  • 14:02
  • |
  • 16-01-2021
Đám đông chưa từng thấy ở Đồi Capitol, một biểu tượng của hệ thống Mỹ, là kết quả của sự chia rẽ nghiêm trọng trong xã hội Mỹ và sự thất bại của chính quyền Mỹ trong việc kiểm soát sự chia rẽ đó.

Đề xuất