Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ?
  • 09:44
  • |
  • 05-06-2019
Trung Quốc đã ra tuyên bố chính thức và mạnh mẽ phản đối Mỹ trong vấn đề thương mại, đồng thời ban hành Sách Trắng, cho thấy bất đồng ngày càng lớn giữa hai nước.

Đề xuất